Wielkości stosowane

Statystyk

epidemiologia statystyka`

CIR – [cumulative incidence ratio] skumulowany iloraz zapadalności (synonim RR)

EAR – [excess absolute risk] bezwzględne dodatkowe ryzyko; Zwiększone bezwzględne ryzyko. Stanowi różnicę wskaźników częstości w grupie poddanej ekspozycji [exposed] i w grupie nie poddanej ekspozycji [unexposed]

    \[EAR=IR_E - IR_U \]

ERR – [excess relative risk] dodatkowe (nadmiarowe) ryzyko względne

    \[ERR = RR-1\]

Wskazuje wzrost RR ze względu na ekspozycję. Miara idealna do obrazowania wpływu wzrostu wartości czynnika ryzyka na wzrost zachorowalności.

Np. gdy EER = 0,15 w badaniu populacji podzielonej na grupy ze względu na poziom inhalacji Rn-222, w skoku co 100 Bq/m3. Wniosek: Ryzyko zachorowania na nowotwór płuc wywołany przez Rn-222 wzrasta o 15% na każde 100 Bq/m3.

HR – [hazard risk] ryzyko względne (szczegółowo omówione w analizie wyników badań)

IR – [incidence rate] wskaźnik częstości, współczynnik zachorowalności, zapadalność, wskaźnik zachorowalności. Przedstawia stosunek liczby nowych przypadków do liczebności populacji odniesioną do jednostki czasu.
Przykład: W ciągu dwóch lat w populacji liczącej 406 000 osób ujawniono 3000 przypadków nowych nowotworów płuc

    \[IR= \frac{3000 \cdot 1000}{406000 \cdot 2}\]

    \[IR= 3,695 \cdot 1000~      rok^{-1}\]

LRR – [lifetime relative risk] ryzyko względne w okresie życia.

OR – [odds ratio] iloraz szans

OS – [overall survival] przeżycie całkowite

PAR [population attributable risk] ryzyko przypisane populacji. Odzwierciedla proporcję obciążenia nowotworem płuc ze względu na obecność Rn-222. Jest wielkością zależną od stosunku ryzyka w okresie życia w populacji bez czynnika (R_0) i średniej wartości ryzyka w okresie życia w populacji z ekspozycją (R_{Rn})

    \[PAR = 1- \frac{R_0}{R_{Rn}} \]

PFS – [progression free survival] przeżycie wolne od progresji

PR – [prevalence ratio] Iloraz zapadalności (używany w badaniach przekrojowych miara analogiczna do RR w badaniach kohortowych)

RR – [relative risk] ryzyko względne

SMR – [standarised mortality ratio] standaryzowany wskaźnik śmiertelności